Federal Court Judges

 1. YA Datuk Nallini Pathmanathan
  PMW

 2. YA Datuk Ong Lam Kiat Vernon
  PJN

 3. YA Dato’ Abdul Rahman bin Sebli
  DIMP, PPB

 4. YA Dato' Zabariah binti Mohd. Yusof
  DPNS

 5. YA Dato' Sri Hasnah binti Dato' Mohammed Hashim
  PMW, JMN

 6. YA Dato' Mary Lim Thiam Suan
  DPTJ

 7. YA Datuk Harmindar Singh Dhaliwal
  PJN, PMP

 8. YA Dato' Rhodzariah binti Bujang
  PSBS, PBS, PPB

 9. YA Dato’ Mohamad Zabidin bin Mohd. Diah
  DSDK, SMP, SDK